Nieuws

 

rookvrije generatie

Terrein Gezondheidscentrum Winsum rookvrij !

Ideeën of suggesties ter verbetering van de service?

Aan de wand bij de patiëntenbibliotheek hangt een rode brievenbus waar patiënten o.a. verbeteringen en suggesties voor het centrum kwijt kunnen.
Het formulier voor suggesties en/of ideeën staat op de tafel bij de patiëntenbibliotheek.

Mailen mag ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

nieuws februari 2020

Van de klachtenfunctionaris, Hilly Mast:
Melden mag..
‘Ik mag niet klagen”, zo laten patiënten soms over hun gezondheid weten.
De goede verstaander weet dan dat het best redelijk gaat.
Ook over dienstverlening hopen we dat patiënten niet te klagen hebben. En mocht dit wel het geval zijn, dan vernemen we dat natuurlijk graag. We kunnen er beter zelf over praten, dan dat er buiten het GCW over gesproken wordt.

Mede in dat kader is de functie van onafhankelijke klachtenfunctionaris in het leven geroepen, als centraal aanspreekpunt voor patiënten die ontevreden zijn over geboden zorg. Sinds 2017 vervul ik deze functie, op vrijwillige basis. Hieronder geef ik een korte impressie.

Er is een toename in aantallen klachten te zien. In 2017 kwamen op jaarbasis vier klachten binnen, in 2018 waren er zeven klachten. En in het afgelopen jaar steeg de teller naar twaalf klachten. Het lijkt er dus op dat patiënten de klachtenfunctionaris meer en meer weten te vinden. De centrale functie voor klachten krijgt aldus door de jaren heen vorm.

De klachten handel ik af volgens het klachtenreglement dat op de GCW-website is te vinden. Vaak laat ik de klager zijn/haar verhaal doen, en informeer dan bij de betrokkene in het GCW of de situatie herkend wordt en wat onze reactie kan zijn. In een aantal gevallen gaan klager en zorgverlener rond de tafel zitten en lossen de situatie gezamenlijk op. Soms vindt afhandeling voornamelijk via de klachtenfunctionaris plaats. Een enkele keer wil de klager geen toekomstig contact meer met betrokkene in het GCW.

De klachtenfunctionaris kijkt voorts of er trends zijn te bespeuren in het type klachten. Gaat het bijvoorbeeld vaak over bejegening, of over voorzieningen? Indien een bepaald aspect er in dat opzicht echt uitspringt, wordt contact gezocht met de zorgverleners of met het bestuur met het oog op toekomstig beleid.
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat patiënten belang hechten aan duidelijke communicatie en een toegankelijke, prettige bejegening door zorgverleners en ondersteuners. Een aantal klachten had hiermee te maken. Ook hoopt men op een goede afstemming tussen disciplines, bijvoorbeeld t.a.v. medicatie of behandeling. Over het systeem van herhaalmedicatie trokken patiënten een paar keer aan de bel. Ook waren sommige voorzieningen reden voor een klacht.

Bij afhandeling van klachten hopen we dat het bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg in het GCW. Klagen mag; we kunnen er ons voordeel mee doen.
Met vriendelijke groet,
Hilly Mast, klachtenfunctionaris.
Voor meer informatie zie onder het menu klachtenfunctionaris

GEZONDHEIDSCENTRUM WINSUM ROOKVRIJ

Gezondheidscentrum Winsum is erin geslaagd het gebouw en de nabije omgeving vanaf januari 2020 rookvrij te maken.
Alle disciplines, die in het gebouw gehuisvest zijn, zien dit als een belangrijk signaal naar zowel de medewerkers, de zorg als de maatschappij.
Door middel van stickers en een bord in en om het gebouw is de rookvrije zone duidelijk herkenbaar.

In het Preventieakkoord, dat bedoeld is om Nederlanders gezonder te maken, is afgesproken dat in 2025 rookruimtes in alle zorginstellingen verleden tijd moeten zijn.
Toch is dit niet altijd eenvoudig. Dit blijkt uit de ervaringen van bijvoorbeeld ziekenhuizen die al rookvrij zijn.
Daar verplaatst de groep rokers zich naar de randen van de ziekenhuisterreinen, waar de gemeentegrond begint.
Vervolgens veroorzaakt dit rookoverlast voor omwonenden en extra afval door achtergelaten sigarettenpeuken. Rookvrij worden is dan ook niet alleen een onderwerp voor zorginstellingen, maar vraagt om een lokale aanpak.

Met een rookverbod in en om het Gezondheidscentrum Winsum worden de werknemers en bezoekers niet alleen beschermd tegen rook, maar worden  tegelijkertijd de rokers in beweging gebracht.

Het nadenken over roken wordt gezien als een belangrijke verslavingsinterventie.
Mochten rokers ondanks de rookvrije werkomgeving nog willen roken, dan betekent dit dat dat ze zich moeten verplaatsen naar een plek waar roken nog is toegestaan.
Dit zal het nadenken over stoppen vergroten en het minderen bevorderen.
De voorbeeldfunctie, die de zorgprofessional heeft, krijgt een belangrijke impuls.
Daarmee vervult het Gezondheidscentrum een belangrijke maatschappelijke signaalfunctie: het bevorderen van een gezonde leefstijl en het streven naar gezondheid!

Foto: bestuursleden Martijn Medendorp (tevens huisarts) en Marc Verschuren.

 GCW Rookvrij

Nieuws januari 2020

Bestuur: De speech van Rinnie Bokkers, voorzitter van st. Gezondheidscentrum Winsum/Jaarverslag 2019
Ik fris even het geheugen op:
Ons gezondheidscentrum heeft meerwaarde voor cliënten en de samenleving omdat we met verschillende disciplines met elkaar samenwerken onder één dak (en dat ene dak moet je niet té letterlijk opvatten)…Dat bleek Romke en mij in de gesprekken die we destijds met alle geledingen voerden. Een prachtig uitgangspunt, waar het volgende nog aan werd toegevoegd:
We werken aan een goed fundament onder het eigen bouwwerk van het gezondheidscentrum
Het is belangrijk om de meerwaarde van onze samenwerking preciezer te definiëren met elkaar en daar vorm aan te geven:
“Wat is ons gedeeld belang?
Wie vormen de kern van ons GCW?
Hoe integraal willen we zijn?
In hoeverre kunnen en willen we de interne (gezondheidscentrum) én de externe (maatschappelijke) werkelijkheid aan elkaar verbinden? En hoe dan?
Dát is waar we vorig jaar rond deze tijd stonden….
Dan neem ik jullie nu mee naar de verrichtingen van 2019

*Bestuur
Naar aanleiding van de uitkomsten van gesprekken met alle disciplines heeft het bestuur een voortrekker/ontwikkelaar benoemd om gedurende een jaar het voortouw te nemen bij de doorontwikkeling van het Gezondheidscentrum. Romke Visser is hiervoor aangesteld, waarbij hij tijdelijk zijn bestuurspet verruilt voor die van adviseur aan het bestuur. Zijn opdracht is om te komen tot een toekomstbestendige koers van het GC Winsum.  
Marc Verschuren die we al kennen vanuit de tijd dat hij wethouder was van de – toen nog- gemeente Winsum, vinden we bereid om als onafhankelijk lid het bestuur te versterken!
We zijn heel blij dat beide personen hun respectievelijke rollen met verve vervullen!
Binnen het bestuur nemen we – na hun eerste termijn- afscheid van Robert Folkers (fysio) en Gerda Jokshorst (GGD). Beide zijn voor hun inzet hartelijk bedankt. Vanwege het feit dat we ons in een overgangsjaar bevinden naar een andere structuur- waarbij beslissingsbevoegdheden binnen het Hometeam liggen- besluiten we alvast in een kleinere bestuur bezetting te werken.

*Het Hometeam
Het Hometeam dat geschetst is als dé kern van het Gezondheidscentrum, krijgt steeds meer en duidelijker vorm. Niet in het minst door Ingrid van der Meulen als stabiele, permanente voorzitter, met Grietje Lanting aan haar zijde voor de uitwerkingen en ideeën én (in deze fase) Romke Visser als raadgever en informant. Hulde!
De instelling brede kennisverrijking door inhoudelijke uitwisseling en het benutten van gastsprekers heeft een positieve impuls gekregen binnen het Hometeam.
Beleidsmatige discussies vinden eveneens in het Hometeam plaats terwijl er ook ruimte is voor praktische-, huishoudelijke afstemming.
Kenden we in voorgaande jaren nog veel verschillende overlegvormen binnen het gezondheidscentrum; nu is alles gebundeld in het Hometeam. Daarmee is een belangrijke efficiencyslag gemaakt.
Het aan den lijve ervaren hoe belangrijk het is voor de verschillende geledingen om daadwerkelijk te participeren in het Hometeam moet nog groeien. Een klantgericht-, kwalitatief hoogwaardig-, efficiënt-, en integraal werkend gezondheidscentrum staat of valt hiermee!
Om dat te bereiken zal in 2020, onder leiding van Romke gezocht worden naar de voor iedereen meest praktische en werkbare invulling.

*Van buiten naar binnen
Intussen draait de buitenwereld door; ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. We zien dat binnen én buiten het gezondheidscentrum: Organisaties en instellingen fuseren, of verdwijnen uit beeld; evenals medewerkers waar juist zo prettig mee samen te werken is. Ook intern zien we bij disciplines schaalvergroting en uitbreiding van locaties. Met natuurlijk gevolgen op het terrein van complexiteit, aansturing en structuur.
Daarnaast doen de beleidsregels van gisteren er nu niet meer toe of ze zijn ondergeschikt. Morgen kunnen ze wéér anders zijn. Én… niet te vergeten de zorgvraag van mensen verandert, zorgvragen nemen toe, worden complexer; het zorglandschap verandert in hoog tempo!
Collega’s vallen om of bijna; wat weer extra druk oplevert voor de anderen…

*De opgave
Het zijn ál deze ontwikkelingen waartoe jullie je als medewerkers, als disciplines én het gezondheidscentrum als totaal hebben te verhouden.
Geen geringe opgave; wel de realiteit. Hoe houd je het behapbaar? Hoe bewaak je de kwaliteit?
Dit alles vraagt om aanpassingen in je eigen werken, in hoe je de zaken benadert, hoe je het organiseert, voor nu en in de toekomst. Waarbij het helpt als je dichtbij collega’s hebt op wie je kunt bouwen; bij wie je aan kunt kloppen; met wie je kunt lachen; die een extra stap willen zetten, voor de gezamenlijke klant of voor jou!
En in déze dynamiek werken we met z’n allen aan een toekomstbestendig Gezondheidscentrum.
Romke heeft zijn Plan van Aanpak klaar; het bestuur heeft gefiatteerd; het plan kan gedeeld met ons allen. En hopelijk omarmd door ons allen…
Een plan van aanpak dat koers zet naar een werkbaar, optimaal functionerend, toekomstbestendig gezondheidscentrum, dat rekening houdt met de kwaliteiten, mogelijkheden en de belastbaarheid van de medewerkers en geledingen.

Maar nu nog even weer terug naar het afgelopen jaar
*De privacywet
De nieuwe privacywet is in werking getreden. Hier is binnen het Gezondheidscentrum de nodige aandacht aan besteed. Ook is tijd en aandacht besteed aan veilig werken.
De disciplines hebben er protocollen voor gemaakt die voldoen aan de gestelde eisen.

*Klachtenfunctionaris
De aandachts- en verbeterpunten uit haar jaarverslag van 2018 heeft Hilly Mast teruggekoppeld aan de disciplines. We hebben kunnen ervaren dat desbetreffende geledingen de gemelde zaken goed oppakken.
Hilly heeft ook dit jaar telefonische spreekuren gehouden. In algemene zin is haar bemoeienis nodig in zaken rondom samenwerking, bereikbaarheid en bejegening.

*Vertrouwenspersoon
Middels columns in de Nieuwsbrief  levert Denise Humalda een waardevolle bijdrage aan het GCW. Door middel van praktische voorbeelden schetst ze waar je als professional mogelijk mee te maken krijgt en waar je de vertrouwenspersoon bij in zou kunnen schakelen.
Beide functionarissen koppelen jaarlijks hun bevindingen in algemene termen terug aan het bestuur.

*Themanieuwsbrieven
De themanieuwsbrieven zijn een mooie uiting van samenwerking binnen het GC Winsum. Ze voorzien in de behoefte. Na de vierde nieuwsbrief over “Samenwerking met externe partijen” zijn we inmiddels toe aan de vijfde met als thema: “Preventie”.
De tekstuele bijdrages komen van de verschillende disciplines.

*Partners binnen het GCW
Ook in ons gebouw is het een komen en gaan van mensen, met gelukkig een hele vaste kern. Het Centrum Voor Jeugd en Gezin is getransformeerd naar het Sociaal Team.

*Digibord
Het nieuwe digibord in de vergaderruimte bevordert de kennisoverdracht tussen de verschillende professionals, waaronder gastsprekers in het Hometeam. Het draagt bij aan een meer “professionele” uitstraling.
Voorzitter Rinnie Bokkers proost op een collegiaal, opbouwend en innovatief jaar en voor iedereen persoonlijk: geluk, gezondheid, moed en voorspoed.

Mensenwerk Hogeland, maatschappelijk werk:
Even voorstellen:
Mijn naam is Lutske Rumpt.
Sinds kort buurtmaatschappelijk werker in Winsum. Eerder was ik dit in Bedum en daarvoor in Leens. Ik werk nu ongeveer 11 jaar als maatschappelijk werker en heb hierin met verschillende doelgroepen te maken gehad. Naast mijn functie als buurtmaatschappelijk werker ben ik teamcoach bij Mensenwerk Hogeland van team Winsum en Leens bestaande uit maatschappelijk werkers, buurtwerkers en sociale raadslieden.

U kunt mij onder andere op de woensdagen van 15-16 uur vinden in het Gezondheidscentrum tijdens het inloopspreekuur van het maatschappelijk werk. Het kan zijn dat u af en toe een collega van mij treft. Mocht u nader willen kennis maken of vragen hebben loop dan gerust even binnen.
Op onderstaande gegevens kunt u mij ook bereiken.

Hartelijke groet,
Lutske Rumpt.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-52233371

Mensenwerk Het Hogeland, buurtwerk
Even voorstellen:
Ik ben Fransien Haagsma, 33 jaar en ik ben sinds 1 november 2019 begonnen als buurtwerker bij Mensenwerk Hogeland in Winsum en omstreken.
Zelf woon ik in Scharmer, gemeente Midden-Groningen, met mijn vriend en 2 kinderen. Ik heb in diezelfde gemeente jarenlang gewerkt als jongerenwerker en ik heb in 2018 mijn diploma Social Work gehaald aan de Hanzehogeschool in Groningen.
In 2019 werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en zo ben ik in deze gemeente terechtgekomen.
Maar wat doet een buurtwerker eigenlijk?
Wij gaan in ons gebied de straat op, op zoek naar ideeën, initiatieven, verhalen en hulpvragen. Daarnaast ondersteunen wij jeugdsozen en helpen hen waar nodig. Je kunt ons zien als een soort tussenpersoon tussen de bewoners en de gemeente en/of (hulp)instanties. We staan altijd voor iedereen klaar en geen vraag is ons te gek. We werken dus heel preventief, laten ons gezicht vaak zien op scholen, buurthuizen en andere openbare plekken.
We werken daarnaast nauw samen met het Sociaal Team, de gemeente en de politie. Ook geven wij trainingen in weerbaarheid voor kinderen, volgens de methodiek van Rots en Water.
Ik vergeet vast nog de helft van wat wij allemaal doen, maar zo hebben jullie een beetje een beeld.
Mijn werk is heel divers en geen dag is hetzelfde. De komende tijd ben ik vooral nog aan het kennismaken met dit prachtige gebied en haar inwoners, maar ik heb het erg naar mijn zin! Mocht je vragen hebben, meer informatie willen of eens over een bepaald onderwerp willen praten, kijk eens op onze website om in contact te komen: www.mensenwerkhogeland.nl.
Mij kun je vinden op social media: Fransien Mensenwerk Hogeland.
Hopelijk tot ziens!
 
Met vriendelijke groet,
Fransien Haagsma
Buurtwerker Winsum/Sauwerd/Adorp
Werkdagen: dinsdag, donderdag & vrijdag


Een nieuwe functie binnen de huisartsenpraktijk.
De meeste mensen kennen mij al wel. Mijn naam is Ineke Wieringa. Ik werk nu bijna 12,5 jaar binnen de huisartsenpraktijk. Hiervan heb ik twaalf jaar gewerkt als praktijkverpleegkundige. In deze tijd heb ik veel patiënten gezien met chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, Astma, COPD, Atriumfibrilleren en stoppen met roken. Daarnaast deed ik ook allerlei technische vaardigheden.
Na twaalf jaar te hebben gewerkt als praktijkverpleegkundige wilde ik nu wel eens iets anders. In overleg met de huisartsen ben ik in september begonnen als vios. Dit is een verpleegkundig specialist in opleiding. Ik volg deze opleiding aan de Hanzehogeschool te Groningen. De opleiding duurt in totaal 2 jaren.
Het beroep verpleegkundig specialist is een masteropleiding en lijkt op dat van de physician assistant. Maar waar een physician assistant alleen medische taken verricht, kan een verpleegkundig specialist verpleegkundige behandelingen met medische handelingen combineren binnen een eigen deskundigheidsgebied. Ik werk zelfstandig naast de huisartsen en neemt taken van hun over.
Ik draai zelfstandig spreekuur waarin ik lichamelijk onderzoek verricht, diagnoses stel en behandelingen inzet. Daarnaast geef ik informatie over een operatie, interpreteer laboratoriumtests, bespreekt uitslagen met patiënten en geeft voorlichting. Ik ben ook bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Mijn technische vaardigheden blijf ik ook gewoon doen.
Kortom een nieuw en leuk beroep!

Trainingen weerbaarheid voor kinderen

In Februari/Maart start Mensenwerk Hogeland weer met een 2-tal weerbaarheidstrainingen.
Sterke kinderen, voor de leeftijden 9-12 jaar
Tim en Flapoor, voor de leeftijden 6-8 jaar
Kosten 15,- euro
Ouders kunnen kinderen aanmelden bij het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kimberley van Oossanen: 06 307 185 12
Buurtwerker in o.a. de dorpen:
Baflo, Den Andel, Eenrum, Wehe den Hoorn, Pieterburen.
Coordinator weerbaarheidstrainingen.
 
 

Themanieuwsbrief nummer 4 staat online!

We hebben met zijn allen weer een mooie informatieve Themanieuwsbrief gemaakt.
Deze keer is het thema: Mensen Samenbrengen.

Tal van plaatselijke en lokale iniatieven hebben hun bijdrage geleverd aan deze Nieuwsbrief.
Alles in het kader van Mensen Samenbrengen.

Neem eens kijkje onder het "kopje" Themanieuwsbrief en ontdek wat Winsum zijn bewoners te bieden heeft.
Er staan verrassende en uitdagende bijdragen in.
Wij wensen u veel leesplezier.

 Expositie Pjotr Rijpstra

Expositie in het Gezondheidscentrum Winsum
Pjotr Rijpstra

Vanaf 25 november 2019 tot 2 maart 2020 exposeert Pjotr in het Gezondheidscentrum. De in Eenrum wonende Pjotr  (Leeuwarden 1955) toonde er al eerder zijn schilderijen; zijn eerste echte expositie was in het Gezondheidscentrum. Ook deze keer zal het een mix zijn van zijn Beautiful People, Jazzpeople en landschappen. Bij de laatste laat hij zich meestal inspireren door de nabije omgeving, maar ook op reis komt de inspiratie voor schilderijen. Meer van zijn werken zijn te zien in Abrahams Mosterdmakerij in Eenrum.
Pjotrs werk is te omschrijven als kleurrijk en gepassioneerd. Tijdens het schilderproces  improviseert hij met kleur en onderwerp net zoals hij dat met klank en ritme doet tijdens het spelen op de jazzgitaar in de band VrijJazzie.
Voor meer informatie over Pjotr en zijn schilderijen: www.pjotrschilderijen.nl. en natuurlijk op Facebook.

U kunt de werken van Pjotr tijdens kantooruren  bekijken op de begane grond en de eerste verdieping van het Gezondheidscentrum Winsum.

Exposanten gevraagd

Het Gezondheidscentrum Winsum biedt kunstenaars en hobbyisten de ruimte om hun werken (op eigen risico) te exposeren. Op de begane grond en de eertse verdieping is ruimte voor maximaal 25 werken. Tijdens kantooruren zijn de werken te bezichtigen. Via de mail: gcwinsum@kpnplanet. nl   kunt u zich opgeven.