Print deze pagina

Over het Gezondheidscentrum Winsum

vooraanzicht

De stichting is opgericht d.d. 11 mei 1982 met als doel te streven naar geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg, waarin zowel de somatische, psychische als sociale aspekten van gezondheid aan de orde komen.

De volgende basisdisciplines zijn aanwezig: huisartsen, Apotheek Winsum, TSN Thuiszorg (verpleegkundige zorg), het Algemeen Maatschappelijk Werk en Fysiotherapie de Marne & GCW.

Verder zijn aanwezig: logopedie,Jeugdgezondheidszorg 0-23 jaar (JGZ/GGD), diëtetiek, haptonomie, mensendiecktherapie, podoposturaletherapie en Gz-psychologie praktijk Koekkoek.
Tevens is CompressieZorg (therapeutische elastische kousen) gehuisvest.

Binnen het Gezondheidscentrum Winsum hebben alle disicplines met elkaar een samenwerkingsovereenkomst, waarin een visie en missie gedeeld wordt.

Door de gezamenlijke huisvesting zijn de diverse zorgverleners goed bereikbaar voor elkaar.

Stichting Gezondheidscentrum Winsum wil een geïntegreerd, breed en multidisciplinair aanbod van zorg realiseren voor iedereen. Dit uitgangspunt betekent dat er aandacht is voor:

 • Lichamelijke, psychische en sociale aspecten van gezondheid
 • Samenwerking via formeel en informeel multidisciplinair overleg
 • Vernieuwingen in de eerstelijnszorg (netwerken en projecten)

Missie

Gezondheidscentrum Winsum is dé eerstelijnszorgvoorziening in Winsum en biedt kwalitatief hoogwaardige, multidisciplinaire en geïntegreerde eerstelijnszorg aan alle inwoners van Winsum en omstreken.

Visie

 • Het belang van de patiënt staat bij ons voorop, de vraag van de patiënt staat hierbij centraal
 • We bieden kwalitatief hoogwaardige zorg, volgens geldende standaarden en richtlijnen ('evidence based')
 • Wij bieden zowel vraaggerichte zorg als pro-actieve preventieve zorg
 • We stemmen ons zorgaanbod af op de lokale zorgvraag
 • Een goede onderlinge samenwerking en afstemming is voor ons belangrijk, we werken met korte communicatielijnen, zowel intern als extern (met andere lokale zorgverleners, zorginstellingen en de gemeente)
 • We zijn op de hoogte van en hebben vertrouwen in elkaars expertise
 • We benutten de mogelijkheden van substitutie (overheveling van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg)
 • We stellen ons transparant en toetsbaar op
 • We hebben goede contacten met andere lokale zorgverleners, zorginstellingen en de gemeente
 • We zijn goed bereikbaar en de patiënt weet waar hij terecht kan met zijn of haar vraag
 • We staan open voor innovaties in het zorgaanbod en de zorgservice, om zo de patiënt nog beter te kunnen bedienen
 • Vanuit maatschappelijk oogpunt de samenwerking/contacten breder maken dan alleen het GC Winsum.

Patiëntenzetel binnen het bestuur van het Gezondheidscentrum

Doelstelling van het GCW is om dichtbij huis laagdrempelige zorg te leveren, waarbij de verschillende disciplines de zorg en dienstverlening goed op elkaar afstemmen, waardoor de kwaliteit voor de cliënt/patiënt toeneemt.

Om aan deze doelstelling gestalte te kunnen geven, heeft het bestuur van het GCW gemeend een onafhankelijke patiëntenvertegenwoordiger te benoemen. Het idee daarbij is dat patiënten beter gehoord en betrokken kunnen worden bij het beleid en de plannen van het Gezondheidscentrum. Door alle maatregelen die de overheid neemt om te komen tot een op de lange termijn betaalbare gezondheidszorg, wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en regie van burgers.
Het bestuur van het Gezondheidscentrum vindt het dan ook belangrijk om de stem van de cliënt/patiënt goed door te laten klinken in de afwegingen die zij maakt.

Mocht u ideeën hebben die van belang kunnen zijn voor het Gezondheidscentrum of wanneer u suggesties heeft voor verbeteringen betreffende dienstverlening van het Gezondheidscentrum als geheel, dan kunt u die kenbaar maken via het mailadres van het Gezondheidscentrum:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bent u vaardiger met de pen, dan kunt u uw opmerkingen ook schriftelijk aanleveren via de brievenbus van het bestuur van het Gezondheidscentrum Winsum, Meeden 3b, 9951 HZ Winsum, t.a.v. het bestuur/patiëntvertegenwoordiger.

Klachtenfunctionaris

Het Gezondheidscentrum heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris (zie kopje klachtenfunctionaris).
In het geval er een klacht is en de patient/client deze niet heeft kunnen oplossen met de betreffende medewerker/hulpverlener, dan kan men contact opnemen met de klachtenfunctionaris.
Mevr. Coby van Herksen is de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Gezondheidscentrum Winsum.

Vertrouwenspersoon

Het bestuur heeft voor de medewerkers van het GCW een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld.
Zij is er voor de professionals, de medewerkers als zij ongewenst gedrag, ongewenste onderlinge omgangsvormen ervaren.
Het oogmerk hierbij is om bij te dragen aan een werkomgeving waarin werknemers optimaal kunnen functioneren en zich veilig voelen. 
Mevrouw Denise Humalda is de onafhankelijke vertouwenspersoon van het Gezondheidscentrum Winsum

Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken in het centrum kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Grietje lanting
Het secretariaat is bereikbaar op:
dinsdag van 08.00-12.00 uur,
woensdag van 08.00-13.00 uur
vrijdag van 08.00-12.00 uur.
Telefoon: 0595 - 443516
Of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

                                                                                                                                                             Afbeeldingsresultaat voor rookvrije generatie logo